Musisz poczekać na weryfikacje swojego konta.

O projekcie

Regulamin - zasady konkursu "BIG WEBOWSKI - lojalonościowy program szkoleniowy z systemem beneficjów"

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Zasadami Konkursu”) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie „BIG WEBOWSKI - lojalnościowy program szkoleniowy z systemem beneficjentów” (zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest Ziemowit Pawluk, zam. w Szczecinie przy ul. Niemcewicza 24/11, zwany dalej „Organizatorem”.
3. Organizator obsługuje i koordynuje przebieg Konkursu.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Promocji mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w czasie trwania Konkursu określonym w § 3 spełniły warunki szczegółowo określone w niniejszych Zasadach Konkursu, zwane dalej „Uczestnikami Konkursu”.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Firmy, Organizatora oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację Konkursu.

§ 3
CZAS TRWANIA Konkursu , ZAKRES TERYTORIALNY, INFORMACJE

1. Konkurs trwa w wyznaczone przez Organizatora dni tygodnia, co tydzień w godzinach od 17:00 do 23:59 (dalej jako dzień trwania konkursu), w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.04.2018 r., rozpoczynając od dnia 28.11.2017 r. z następujących obszarów tematycznych: j. angielski, ekologia, poprawna polszczyzna i kultura słowa, ekonomia, finanse i matematyka, IT i nowe technologie. W ramach całego Konkursu przewidzianych jest po 10 konkursów dla każdego z w/w obszarów tematycznych, co daje łącznie 50 dni trwania konkursu.
2. Konkurs swoim zasięgiem obejmuje województwo zachodniopomorskie. W ramach testowania innowacji, konkursy z niektórych dziedzin mogą mieć zasięg ogólnopolski.
3. Informacje o Konkursie i niniejsze Zasady Konkursu udostępnione są do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu:
www.bigwebowski.pl (dalej jako Strona Konkursu).
4. W czasie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Konkursu mogą pojawiać się bieżące informacje z przebiegu Konkursu.

§ 4
MECHANIZM Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) Zalogowanie się w czasie trwania Konkursu określonym w §3 ust. 1 na stronie Organizatora dedykowanej konkursowi, tj. stronie:
www.bigwebowski.pl, przy czym Uczestnik Konkursu musi:
i. zalogować się może na Stronie Konkursu za pomocą konta na Facebooku, bądź
ii. utworzyć na Stronie Konkursu nowe konto, w tym celu podając niezbędne dane
.
b) Dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza prekazania danych osobowych oraz podpisania oświadczenia uczestnika projektu grantowego. 
c) Udzielenie w czasie trwania Konkursu (określonym w §3 ust. 1 Zasad) prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe, zamieszczone na Stronie Konkursu w jednym dniu trwania konkursu.
d) Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych poprzez odhaczenie odpowiednich ikon na Stronie Konkursu,
e) Wypełnienie ankiety/metryczki oraz wyrażenie niezbędnej zgody w tym zakresie poprzez
zaznaczenie odpowiednich ikon na Stronie Konkursu,
f) udzielenie zgody na użycie danych osobowych uczestnika Konkursu przez Organizatora, Administratora i inne osoby przez ni
ch upoważnione, w celu realizacji Projektu Grantowego „Skrzydła dla innowacji szansą dla dojrzałej edukacji”.

2. Momentem wzięcia udziału w Konkursie jest moment otrzymania przez Organizatora kompletu wymaganych w punkcie 1 niniejszego Regulaminu danych, zgód oraz aktywacja konta uczestnika przez organizatora. W przypadku gdy czynności te nie są wykonywane łącznie - aktywacja uczestnika nastepuje po otrzymaniu ostatnich z brakujących danych, zgód lub odpowiedzi na pytania. 
3. Uczestnik Konkursu może jednego dnia trwania konkursu wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, co upoważniać będzie go do otrzymania jednego kompletu nagród. Jeśli uczestnik konkursu jednego dnia trwania konkursu udzieli prawidłowych odpowiedzi więcej niż jeden raz, może otrzymać za odpowiedzi udzielone na zadane pytania nie więcej niż jeden komplet nagród.

4. Zgłoszenia niekompletne (co do danych oraz co do odpowiedzi na pytania), nienadesłane w czasie trwania Konkursu lub niespełniające innych wymogów określonych w Zasadach Konkursu, nie wezmą udziału w Konkursie.

§ 5
NAGRODY

1. Organizator oferuje Uczestnikom Konkursu nagrody gwarantowane.
2. Liczba nagród jest ograniczona i będzie określana każdorazowo przez Organizatora, dla każdego Konkursu w dniu jego trwania.
3. Nagrodę otrzyma w jednym dniu trwania konkursu określona przez Organizatora liczba Uczestników Konkursu, którzy jako pierwsi (kolejni w czasie) w danym dniu trwania konkursu dokonali rejestracji (zalogowania się) i spełnili warunki wzięcia udziału w Konkursie określone w § 3 i 4 Zasad.
4. Każdy Uczestnik Konkursu będzie mógł sprawdzić swoje miejce w rankingu danego konkursu w trakcie jego trwania i po zakończeniu w zakładce "Moje wyniki".
5. Nagrody wydawane będą w terminie do 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu na adres mailowy, wskazany
przez Uczestnika Konkursu przy zgłoszeniu udziału w Konkursie, bądź w innej formie wskazanej w opisie danego Konkursu
6. Uczestnicy Konkursu nie mogą wymieniać nagród na inne, ani też na równowartość w formie pieniężnej.
7. Nagrody wydane zostaną określonej przez Organizatora liczbie Uczestników Konkursu w jednym dniu trwania konkursu.

 

§ 6
KOMISJA KONKURSOWA

1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele wskazani przez Organizatora.

§ 7

1. Organizator konkursu oświadcza, że:

i. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego

ii. dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego Konkursu oraz w celu realizacji Projektu Grantowego „Skrzydła dla innowacji szansą dla dojrzałej edukacji”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER
2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
3. Uczestnik Konkursu wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla realizacji celów wyżej opisanych.
4. Każdy z Uczestników Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

§ 8
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji, a w szczególności wydania nagród, należy przesyłać na adres: Niemcewicza 24/11, 71-520 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs lub na adres e- mailowy:
kontakt@bigwebowski.pl
3. Reklamacje można składać w czasie trwania Konkursu i po jej zakończeniu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji.
4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać powód i opis reklamacji, a także treść żądania.
5. Komisja Konkursowa rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników Konkursu na podstawie niniejszych Zasad Konkursu i oraz obowiązujących przepisów prawa.
6. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od daty ich wpływu.
7. Decyzja Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji jest ostateczna, co nie uchybia prawu do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa oraz treści § 9 ust. 3 Zasad Konkursu.

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Konkursu stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Tekst niniejszych Zasad Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej
www.bigwebowski.pl w sekcji dotyczącej Konkursu.
3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.